Notulen 12 november Algemene leden vergadering download link

Notulen ALV 12 november 2018

 


 


Uitnodiging

ALV 26 november

Maandag 12 november is tijdens de Algemene ledendenvergadering ook het voorstel van een tweetal wijzigingen in de statuten behandeld. Hoewel de aanwezige leden vrijwel unaniem instemden met de voorstellen kon er geen besluit worden genomen omdat er slechts 60 stemgerechtigde leden aanwezig waren. Een statutenwijziging kan slechts plaatsvinden indien meer dan 75% van de leden verschijnt op de algemene ledenvergadering en het besluit daartoe aanneemt. 

In de statuten staat hoe te handelen indien minder dan 75% van de leden is verschenen. Er is bepaald dat binnen 4 weken een tweede algemene ledenvergadering moet worden gehouden, waarbij het niet meer uitmaakt hoeveel leden aanwezig zijn, maar waarbij wel is bepaald dat 75% van de aanwezige leden het besluit tot wijziging van de statuten aanneemt. Daarom zal op maandag 26 november 2018 een extra algemene Ledenvergadering worden gehouden. 

Agenda Algemene Leden vergadering

Opening/mededelingen 

Uitleg stemprocedure 

Agendapunten

·  Ingekomen stukken

·  Notulen ALV van 12 november 2018

·  Wijzigingen Statuten (in stemming)

·  Rondvraag

·  Sluiting

Voorstel Statuten wijziging deel 2