Bestuursmededeling wetswijziging BTW

De afgelopen dagen hebben ons signalen bereikt waaruit blijkt dat de verlaging van de BTW voor zeil- en sportboten, welke op 1 januari is ingegaan, bij sommige leden tot misverstanden heeft geleid.

In september vorig jaar is op Prinsjesdag bekend gemaakt dat met ingang van 1 januari 2017 in ons land de BTW regels voor sportactiviteiten op last van de Europese Commissie moeten worden aangepast. De Nederlandse overheid had in de afgelopen jaren de Europese regels niet juist toegepast. De uitwerking van die wijziging heeft tot begin dit jaar op zich laten wachten en enkele weken geleden is daar nog een wijziging op gekomen. Toen in oktober de begroting voor 2017 moest worden voorbereid was in het geheel niet bekend hoe de nieuwe regels er uit zouden gaan zien.

Tegelijkertijd werd duidelijk dat ook voor 2017 een verhoging van 10% van de lig- en hefgelden noodzakelijk zou zijn om voldoende reserves te kunnen opbouwen voor het uitvoeren van het Meerjaren Onderhoudsplan.

Het bestuur heeft na uitgebreide afwegingen een begrotingsvoorstel voor de Algemene Ledenvergadering (AV) voorbereid waarin:

  • Werd afgezien van de noodzakelijke 10% verhoging van hef- en liggelden
  • Deze tarieven wel, zoals afgesproken in een eerdere AV, met de inflatiecorrectie aan te passen
  • De onzekere gevolgen van de aanstaande BTW wijziging “op ons af laten komen” omdat hoogstwaarschijnlijk een per saldo lagere afdracht in dat geval zou leiden tot een aanvullend bedrag voor de
  • reserveringen.

De leden hebben tijdens de AV in november deze voorstellen ongewijzigd en met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Daarmee was voor 2017 de begroting vastgesteld en bestond er dus ook duidelijkheid over het tarief van hef- en liggelden voor dit jaar. Het was en is ons voornemen om, nu de nieuwe BTW regeling tot in detail bekend is, in overleg met de leden te treden over hoe in onze vereniging zal worden omgegaan met deze nieuwe regels. Uiterlijk in de AV van november 2017, bij het vaststellen van de begroting voor 2018, zullen we hierover een besluit moeten nemen.

In de AV van 24 april zal dit onderwerp op de agenda staan zodat we er een eerste discussieronde over kunnen houden. Vooruitlopend op die discussie ontvangt u bij de jaarstukken een toelichting met voorbeeld berekeningen en een bestuursvoorstel.

Wij kunnen ons voorstellen dat door publicaties in de pers over de nieuwe BTW regels bij sommige leden verwachtingen zijn gewekt over een lagere factuur voor het seizoen 2017.

Door bovenstaande toelichting is hopelijk dit misverstand uit de weg geruimd.

Mocht u ondanks deze toelichting vragen hebben, neem dan svp schriftelijk contact op met de Secretaris.

 

Bestuur WSV Almere Haven